Публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 70, ал. 5 и чл. 72 от НРПУРОИ и Решение № 1098 от 09.08.2022 г. на Директора на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица се обявява публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – предоставен за управление на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица.

Публичният търг ще се проведе от 11:00 ч. на 01.09.2022 г. в дирекцията /втори етаж/ на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе от 11:00 ч. на 14.09.2022 г. в дирекцията /втори етаж/ на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица.

Информация с условията за участие е изложена в СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица и на сайта на училището.

 

Справки на тел.: 0879698812

АОС гимназия (1)

декларация за съгласие училище

Заявление за участие търг училище

Оферта училище

Решение за откриване на процедура