Нужда от специалисти за групи по НП „Заедно в изкуството и спорта“

В продължение на две седмици класните ръководители проучиха желанията на нашите ученици за участие в различни групи по изкуства и спорт. След обобщаване на анкетите сред начален, прогимназиален и първи гимназиален етап можем да обявим и желанията на децата за сформиране на по ТРИ групи

в модул 1. Изкуства:

  • в II възрастова група – V – VII клас – Вокална група за изпълнение на народна песен.
  • в I възрастова група – I – IV клас – Инструментална група за изпълнение на народна музика
  • в III възрастова група – VIII – XII клас – Танцово изкуство – група за народни танци.

в модул 2. Спорт: Сформиране на отбори

  • I – IV клас – момичета, V – VII клас – момчета; – две групи
  • I – IV клас – момчета; – футбол

Училището не разполага със специалисти за ръководители на част от групите и има нужда от следните специалисти: Вокален педагог, Музикален педагог, Хореограф народни танци и Треньор по футбол. За контакт: Цветелина Вълчева – директор, тел. 0879698812 и Иванка Стоянова – ЗДУД, тел. 0879827325.

 

Публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 70, ал. 5 и чл. 72 от НРПУРОИ и Решение № 1098 от 09.08.2022 г. на Директора на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица се обявява публичен търг за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – предоставен за управление на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица.

Публичният търг ще се проведе от 11:00 ч. на 01.09.2022 г. в дирекцията /втори етаж/ на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе от 11:00 ч. на 14.09.2022 г. в дирекцията /втори етаж/ на СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица.

Информация с условията за участие е изложена в СУ „В. Левски“ – гр. Ябланица и на сайта на училището.

 

Справки на тел.: 0879698812

АОС гимназия (1)

декларация за съгласие училище

Заявление за участие търг училище

Оферта училище

Решение за откриване на процедура

Нужда от специалисти за групи по НП „Заедно в изкуството и спорта“

В продължение на две седмици класните ръководители проучиха желанията на нашите ученици за участие в различни групи по изкуства и спорт. След обобщаване на анкетите сред начален, прогимназиален и първи гимназиален етап можем да обявим и желанията на децата за сформиране на по ТРИ групи

в модул 1. Изкуства:

  • в I възрастова група – I – IV клас – Вокална група за изпълнение на народна песен.
  • в II възрастова група – V – VII клас – Инструментална група за изпълнение на народна музика
  • в III възрастова група – VIII – XII клас – Танцово изкуство – група за народни танци.

в модул 2. Спорт: Сформиране на отбори

  • I – IV клас – момичета, момчета; – две групи
  • VIII – X клас – юноши; – футбол

Училището не разполага със специалисти за ръководители на част от групите и има нужда от следните специалисти: Вокален педагог, Музикален педагог, Хореограф народни танци и Треньор по футбол. За контакт: Цветелина Вълчева – директор, тел. 0879698812 и Иванка Стоянова – ЗДУД, тел. 0879827325.