Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства
ПРОЕКТ Различни, но заедно!
Договор №БС-33.19-4-003/30.09.2020г.

 

„Различни, но заедно!“
Конкурсна процедура 33.19-2020
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Приоритет 4 : Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Информация за финасиращия орган: Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г. ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.

Времетраене на проекта: 10 месеца (01.10.2020 г.-31.07.2020 г.

Стойност на проекта: 11411, 62 лв. (Единадесет хиляди четиристотин и единадесет лева и 62 стотинки)

Основна цел на проекта: Създаване на условия за равен достъп до качествено образование и обучение в дух на на толерантност и развиване на културната идентичност чрез организиране на различни форми на взаимодействие с родителската общност.

Стратегически цели на проекта: Привличане и задържане на учениците в училище и намаляване броя на необхванатите и застрашени от отпадане ученици чрез организиране на алтернативни форми на взаимодействие с родителската общност. Увеличаване мотивацията на родителите за подкрепа на децата им в учебния процес и засилване присъствието им в училище чрез участието им в организацията и провеждането на дейностите в групи и клубове. Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата и родителите от малцинствените етнически групи. Активно участие на родителите в училищния живот, повишаване капацитета и самоорганизацията им. Усвояване на умения относно преодоляването на негативните стереотипи.

Целеви групи: В проекта ще се включат родители на ученици начален и прогимназиален етап от СУ „Васил Левски“ и 25 педагози, от които един директор, както следва: Преки участници: 30 родители на ученици разпределени в 2 групи на клуб „Заедно с мама и тате“ / начален и прогимназиален етап/ — 30 родители участници в две еднодневни обучения съвместно с учител и 15 родители участници в тренинги. 24 педагози, 63 ученици и 2 доброволци на сдружение „Амалипе“, общ брой 164 преки участници. Непреки участници са всички останали 175 ученици от начален и прогимназиален етап , 80 родители 3 представители на местна власт. С изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат преодолени проблеми като липса на мотивация, активност по отношение на образованието на децата и родителите от ромски произход, както и трайното задържане, успешно обучение на застрашените от отпадане ученици. Това гарантира равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. Стимулиращата учебна среда за задържане на учениците в училище, за подкрепа и развитие на техните интереси и способности ще бъде създадена чрез съхраняване и развитие на културната идентичност, приобщаването на родителите към образователния процес, активизиране на родителското участие в училищния живот, модернизиране на условията за качествено образование.

Дейности:

1. Организация и управление на проекта.

2. Дейности по информиране и публичност.

3. Насърчаване участието на родителите в образователния процес: Активно включване на родителите в учебно -възпитателния процес чрез участието им в клуб „Заедно с мама и тате“ – начален и прогимназиален етап. Промяна на отношението на родителите към образователната институция.

4. „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“: В рамките на дейността се предвижда да се създаде клуб „ Толерантни заедно“, в който ще се включат родители и техните деца, които са ученици в начален и прогимназиален етап. Заниманията ще провеждат всяка седмица по 1 час седмично.

5. Конференции, обучения, семинари, кръгли маси: Предвижда се организиране на 2 еднодневни обучения за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи на теми „Интеркултурното образование предизвикателство или…..“; „Обществения съвет в помощ на партньорството родител – учител-ученик“

6. Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебните часове: Повишена мотивация у родителите за осигуряване на подкрепа в образователната и културна интеграция на ученици от ромски етнос.

7. Развитие на компетентности – Сформиране на гражданска позиция по актуални теми от ежедневието но общността

Очаквани резултати: Устойчивостта на проекта е конкретно измерима, тъй като по своята същност той е работеща система, осигуряваща навременна подкрепа на ученици, педагози и родители за ефективна образователна интеграция. Въведените-методи, средства и организационни форми за обучение в групите и клубовете са предпоставка за привличане и задържане на децата в училище и превръщането му в привлекателно място за обучение и възпитание. Дейността на групите ще продължи и след приключването на проекта. На родители и учениците се дава възможност да участват в интерактивна извънкласна дейност, която е допълнителна образователна подкрепа за изравняване стартовите позиции на всички деца. Включените в проекта родители ще се привличат и в бъдеща извънурочна работа с учениците и желание за реалното им включване в Обществения съвет. Екип за партньорство ще продължи своята дейност и след приключване на проекта. Информационните кампании ще продължат да се провеждат и след приключването на проекта

Отчет ЦОИДУЕМ