Проект „Подкрепа за успех” 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

През учебната 2021/2022г. в СУ “Васил Левски“   продължава работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по БЕЛ и Математика. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

През учебната 2021/2022г. се сформираха 22 групи:

 • В начален етап – /I – IV клас/: 16 групи, от които: 8 групи по БЕЛ и 8 групи по Математика
 • В прогимназиален и гимназиален първи етап: 8 групи, които са:
  • БЕЛ – 5 клас
  • БЕЛ – 6 клас
  • БЕЛ – 7 клас
  • БЕЛ – 8 клас
  • БЕЛ – 10 клас – 2 групи
  • Математика – 5 клас
  • Математика – 6 клас

 

Максимален брой часове 30 часа до 31.01.2022 г.