Проект „Подкрепа за успех” 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

През учебната 2019/2020г. в СУ“Васил Левски“   стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

През учебната 2020/2021г. се сформираха 39 групи:

  • В начален етап – /I – IV клас/: 16 групи, от които: 8 групи по БЕЛ и 8 групи по Математика
  • В прогимназиален и гимназиален етап: 23 групи, които са в различните направления от общообразователната и професионалната подготовка.
  • Назначен по проекта образователен медиатор на цял щат по Дейност 7 – дейности за работа с родители с цел  намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.