Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19:

https://www.mon.bg/upload/23750/nasoki-covid19_270820.pdf