Директор – Цветелина Веселинова Вълчева
Зам. директор –
инж.Иванка Лакова Стоянова
Педагогически съветник –
Добри Николаев Добрев
Информационно осигуряване –
инж.Иванка Лакова Стоянова

 

Настоятелство:
Председател: Ваня Славова Христова
Педагогически колектив – 38 учители, от тях 9 начални учители, 1 логопед, 9 възпитатели и 19 учители в прогимназиален и гимназиален етап.

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеме „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома

Инфо 143 – валидиране

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ1

Инфо 148 – издаване на служебна бележка за допускане ДЗИ2

Инфо 149 – проверка на способности – 1

Инфо 150 – признаване от чужбина I – IV клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостоверения за професионално обучение и СПК

Инфо 155 – удостоверение свидетелство валидиране професионална квалификация

Инфо 156 – европейско приложение към дипломата за СО

Инфо 156 – европейско приложение професионални квалификация

РАБОТЕН ГРАФИК НА КОМИСИЯТА ПО ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА