Директор – Цветелина Веселинова Вълчева / тел. 0879698812
Зам. директор –
инж.Иванка Лакова Стоянова / тел. 0879827325
Педагогически съветник –
Добри Николаев Добрев / тел. 0878851197
Информационно осигуряване –
инж.Иванка Лакова Стоянова

 

Настоятелство:
Председател: Ваня Славова Христова
Педагогически колектив – 38 учители, от тях 9 начални учители, 1 логопед, 9 възпитатели и 19 учители в прогимназиален и гимназиален етап.