План за дейности по БДП:

План за дейностите по БДП 

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)

Заповед по дейността № РД09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на   План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на МОН, във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 16.03.2021 г.)

Административни актове

Заповед № РД09-2832/31.10.2019 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване на национално ниво изготвянето, обмена на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участие на деца, набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията, както и за изпълнението на националните мерки за ограничаване на ПТП с участието на деца (публ. 10.12.2019 г.)

Системата от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата, които са неразделна част от Заповед № РД09-2061/ 08.08.2019 г. (публ. 10.12.2019 г.)

Европейски политики и практики за обучение и проверка на знанията по пътна безопастност (реферативен обзор) (публ. 05.12.2019 г.)

Програми за обучение по БДП

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Учебна документация по Методика на преподаване на БДП

Примерна учебна програма за обучение на децата и учениците-велосипедисти за групи от ІІІ – ІV клас и от V – VІІ клас

Контролни карти

Международни и национални инициативи, свързани с БДП

Отбелязваме Дни на безопасността на пътя – 16 – 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“

В периода от 16 септември до 22 септември 2023 година се организират Дните на сигурността на пътя. Тази година са под мотото „ Остани жив! Пази живота! “ („ Stay alive and save lives “). В рамките на акцията за осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL провежда Ден без починали на пътя, като датата, избрана за тази година е 20септември.

Заложената цел е образуване на събития, с които да се разпространява главното обръщение за понижаване на жертвите при тежки пътнотранспортни катастрофи по пътищата на Европа и страната ни.

Учениците от СУ,,Васил Левски“-гр.Ябланица се включиха в инициативата „Ден без загинали на пътя!“ под мотото „Остани жив! Пази живота!“ в Дните на безопасността на пътя 16-22 септември 2023 г. С много образователни и подвижни игри, песни и стихотворения, учениците затвърдиха своите познания по БДП и демонстрираха умения за справяне в различни пътни ситуации.

  • Първокласниците се научиха как да пресичат безопасно улицата в близост до училище и подготвиха постери с пътните знаци.Те си припомниха правилата за движение по пътищата и научиха, че е важно да се движат безопасно.
  • Второкласниците изработиха,,Маршрутни карти “ и подредиха кът с рисунки на тема ,,Остани жив! Пази живота!“
  • Третокласниците подготвиха викторина на тема ,,Познаваме ли пътните знаци?“
  • Учениците от четвърти клас подготвиха изложба на тема ,,Не сме сами на пътя!“
  • Учениците от прогимназиален етап се включиха в инициативата за Дни на безопасност на пътя.Те участваха с изработването и разпространението на материали, свързани с мотото „Остани жив, пази живота“ – подготвиха постери, подредиха изложба с рисунки, организираха тематична викторина с въпроси относно правилното поведение на децата на пътя и изготвиха и представиха презентация на тема „Нека всички пазим живота на пътя.