Приемане и преместване на ученици

Инфо-138-Приемане и преместване на ученици

Издаване на диплома за средно образование

Инфо-141-Издаване на диплома за средно образование

Валидиране на знания и умения

Инфо-143-Валидиране на знания и умения

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ 1

Инфо-147-Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ 1

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 2

Инфо-148-Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 2

Проверка на способностите

Инфо-149-Проверка на способностите

Признаване на завършен клас от чужбина – I – IV клас

Инфо-150-Признаване на завършен клас от чужбина – I – IV клас

Издаване на дубликати на документи

Инфо-153-Издаване на дубликати на документи

Удостоверяване на професионално обучение и квалифакация

Инфо-154-Удостоверяване на професионално обучение и квалифакация-и-СПК

Удостоверение и свидетелство за валидиране професионална квалификация

Инфо-155-Удостоверение и свидетелство за валидиране професионална квалификация

Европейско приложение към дипломата за средно образование

Инфо-156-Европейско приложение към дипломата за СО

Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Инфо 156 Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (1)